شاه انوشیروان به موسم دی ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
مرغ سحر ناله سر کن ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
بیایید ای کبوترهای دلخواه ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
نهفته روی به برگ اندرون گلی محجوب ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
زال زمستان گریخت از دم بهمن ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
ای نگار روحانی! خیز و پرده بالا زن ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
امروز خدایگان عالم ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
دوشینه ز رنج دهر بدخواه ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
باز بر شاخسار حیله و فن ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
یکی زیبا خروسی بود جنگی ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
دست خدای احد لم یزل ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
در خیابان باغ، فصل بهار ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
برو کار می‌کن، مگو چیست کار ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
ایرجا! رفتی و اشعار تو ماند ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
شبی چشم کیوان ز فکرت نخفت ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
بدرود گفت فر جوانی ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
گر به کوه اندر پلنگی بودمی ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
مگر می‌کند بوستان زرگری ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
خورشید برکشید سر از بارهٔ بره ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
منصور باد لشکر آن چشم کینه‌خواه ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
فغان ز جغد جنگ و مرغوای او ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
مغز من اقلیم دانش، فکرتم بیدای او ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
بر تختگاه تجرد، سلطان نامورم من ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
ای به روی و به موی، لاله و سوسن ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
خیز و طعنه بر مه و پروین زن ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
بیا تا جهان را به هم برزنیم ( ملک الشعرای بهار ) - دوشنبه 20 شهريور 1391
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد